မိမိသားငယ္ကို ေပြ႔ဖက္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ကေလးငယ္ကို ကန္ထုတ္သည့္ ဖခင္ (႐ုပ္သံ) - DVB