ထိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္ ၃ ဦးကို ထိုးႀကိတ္သည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ (႐ုပ္သံ) - DVB