အလုပ္ထုတ္ခံရမႈကုိ မေက်နပ္၍ ေလယာဥ္အား ေျမတူးစက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီး (႐ုပ္သံ) - DVB