ေလဆိပ္၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးကို ခရီးသည္မ်ားက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တိုက္ခိုက္ (႐ုပ္သံ) - DVB