ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေတာင္ၿပိဳက်မႈ အႏၱရာယ္မွ လူ ၈ ဦးလြတ္ေျမာက္ (႐ုပ္သံ) - DVB