အီတလီအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြး - DVB