ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္

အဂတိလိုက္စားမႈအေလ့အထကို အခ်ိန္တုိကာလအတြင္း လံုးဝေပ်ာက္သြားေစဖို႔အတြက္ “လက္ေဆာင္ ပစၥည္း လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္” ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြေၾကာင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ (corruption) မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို ထိခိုက္ေန တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗဟိုရံုးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ျပည္နယ္/တုိင္း အစိုးရေတြထံကို ဧၿပီလ ၁ ရက္(ေသာၾကာေန႕) ရက္စြဲနဲ႔ ေပးပို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္၌ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္တန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းအပါအဝင္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ အခမဲ့တည္းခိုခ၊ အခမဲ့စားေသာက္ခ၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေဂါက္သီးအသင္းဝင္ေၾကး စသည္တို႔ အက်ံဳးဝင္ၿပီး မိမိရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္၏ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ရပ္ကို လိုလား ေတာင္းခံေသာ အဖြဲ႔အစည္း/ပုဂၢိဳလ္၊ မိမိတာဝန္ယူရေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကို္င္ေသာ၊ လုပ္ကိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္၊ မိမိရာထူးတာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥ ရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားမႈရွိသြားမည့္ အဖြဲ႔အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္၊ မိမိရာထူး တာဝန္အရ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသြားမည့္ အဖြဲ႔အစည္း/ လူပုဂၢိလ္မ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။” “က်ပ္ေငြႏွစ္ေသာင္းခြဲထက္ မပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ (အဖြဲ႔အစည္း တခု/လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးထံမွ လက္ခံ ရယူသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း တန္ဖိုးထက္ မပိုေစရ)၊ မိသားစုဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈအရ (တားျမစ္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္သူမ်ား)ေပးေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဂါရဝျပဳေပးအပ္သည့္ က်ပ္ေငြ (တသိန္း) ထက္မပိုေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္ခံခြင့္ျပဳထားသည္။” “လက္ခံခြင့္မရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လာပါက ေပးအပ္ေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ပစၥည္းကိုလက္ခံလိုပါက ကာလေပါက္ေစ်းကို ေပးအပ္သူထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ ၾကာရွည္အထားမခံေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါက ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးရန္လည္း လမ္းညႊန္ထားသည္။” ႏိုင္ငံျခားအစိုးရက ေပးအပ္ေသာလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ေငြတန္ဖိုး က်ပ္ ၄၀၀၀၀၀/- မပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ တရားဝင္ကိစၥအတြက္ ခရီးသြားလာစရိတ္၊ ပညာသင္ဆု၊ ေဆးဝါးကုသစရိတ္မ်ားကိုသာ လက္ခံႏုိင္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း လက္ေဆာင္ကိုျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္မ်က္ႏွာပ်က္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကို လက္ခံႏုိင္ၿပီး ယင္းပစၥည္းအား ဝန္ႀကီးဌာန/ဌာနသို႔ ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြညႊန္ၾကားခ်က္အေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရန္၊ မိမိရာထူးတာဝန္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေစမည္ဟု ယူဆရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမွ လက္ခံျခင္း မျပဳရန္၊ လက္ခံခြင့္ရွိေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကိုပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္လက္ခံျခင္း မျပဳရန္၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးအပ္လာပါက လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ျငင္းပယ္သည္ျဖစ္ေစ အထက္အႀကီးအကဲထံ အျမန္ဆံုးတင္ျပရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအား ေပးအပ္ သည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိစၥကို ဦးစီးရံုးမ်ား၏ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီးထံ အျမန္ဆံုးတင္ျပရန္ဟု ပါရွိသည္။” ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဂတိလိုက္စားမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွတ္တမ္းအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၄ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၇၂ ႏိုင္ငံေျမာက္အထိ နိမ့္က်ဆုိး၀ါးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၁၇၅ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၅၆ ႏိုင္ငံအထိ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနည္းငယ္တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ကတိျပဳထားၿပီး  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈ စာရင္းကို ေကာက္ခံရယူထားပါတယ္။

More News
Up