ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၅ ဦး အမည္စာရင္းတင္သြင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရသူက ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ၅ ဦးအမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ ဦးလွသိန္း၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးစိုးရယ္၊ ဦးထြန္းခင္၊ ဦးလွတင့္ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အဖဲြ႔၀င္ ၅ ဦးအနက္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးလွသိန္းကို အဆိုျပဳထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ အဆိုျပဳထားတဲ့ ဦးလွသိန္းဟာ မိတၳီလာခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ေတြရဲ့ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို အစည္းေ၀းအၿပီး ျဖန္႔ေ၀မွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼက တင္သြင္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖဲြ႔၀င္ေတြကုိ  ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ ရွိပါက အေထာက္အထားအခုိင္အလုံနဲ႔  မနက္ျဖန္ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီေနာက္ဆုံးထားၿပီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေၾကညာပါတယ္။

More News
Up