“ပါတီရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ေတြ တူတယ္ဆိုရင္ ဘယ္ပါတီနဲ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားမယ္” ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း (က်ားျဖဴပါတီ) | DVB