ေရြးေကာက္ပဲြကန္႔ကြက္လႊာအမႈမ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြခံု႐ုံး (ဓာတ္ပံု)

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာအမႈေတြကို ၾကားနာစစ္ေဆးေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲခံုရံုး ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓာတ္ပံု-ယမင္းဦး)  

More News
Up