ကမ္းေျခတြင္ စပါးႀကီးေႁမြႏွင့္ ဖက္ရမ္းနမ္း႐ႈပ္ၿပီး ေရကစားခဲ့သူ (႐ုပ္သံ) - DVB