အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပပါေစ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အန္အယ္လ္ဒီက အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရလိုက္သျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သည္ ပင္နိီေရာင္လႊမ္းေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အစိုးရသစ္ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ရန္ အန္အယ္လ္ဒီက လံုးပမ္းလ်က္ရိွေနပါသည္။ အစုိးရသစ္ ဖဲြ႔စည္းေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ သမၼတေလာင္းကို လာမည့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္မွ လႊတ္ေတာ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေပရာ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးထားသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား အေပးအယူမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ အေပးအယူကိစၥ၏ အဓိက ဗဟိုျပဳခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေစေရးတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ ယခင္ နအဖ စစ္အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အမႈအခင္းမ်ားကို သင္ပုန္းေခ်ေရး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုကိစၥမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊတို႔ ေတြ႔ဆံုသည့္ေန႔ကပင္ အေျခခံအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုပဲြၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုၾကသည့္အခါ ျပည္နယ္ ၃ ခု (ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္) ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ လိုလားသူမ်ားကို အန္အယ္လ္ဒီသမၼတက လက္ခံေရးမွာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထပ္ဆင့္ အဆစ္ေတာင္းဆိုခ်က္တရပ္အျဖစ္သာ ယူဆပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာေနသည့္ အခိ်န္အေတာအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခါနီး အစိုးရေဟာင္းအေပၚ ဖိအားေပးရာေရာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိမ်ား တင္သြင္းျခင္းမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကုိင္လိုပံု မရပါေခ်။ ၂၂-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အမ်ားစုမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒မ်ားကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုကာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဤကိစၥကို အေလးထားခဲ့ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။ အျခားတဘက္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ကေလာတပ္နယ္မွ စစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္ သင္တန္းသားမ်ားကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာမွာ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပါအတိုင္း ျပင္သင့္ ျပင္ထိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အခိ်န္တြင္ ျပင္ဆင္မည္ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ေပရာ လူပုဂိၢဳလ္တခိ်ဳ႕ ေျပာဆိုေနသလို ၅၉(စ) ကို ရပ္ဆိုင္းထားေရးဆိုသည္ကို တပ္မေတာ္က သေဘာမတူဆိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူပုဂိၢဳလ္တခိ်ဳ႕ ေျပာဆုိေနသည့္ ၅၉(စ) ကို ရပ္ဆိုင္းထားေရးဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေတာင္းခံစရာမလိုဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ သာမန္မဲအမ်ားစု (Simple majority vote) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ေပရာ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳလုိက္လ်ွင္ ေနာက္ေနာင္လည္း အေျခခံဥပေဒမွ အႏိုင္ရပါတီက သေဘာမတူႏိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို အလားတူ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လမ္းကို ခင္းေပးရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ အထူးအားျဖင့္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ အာမခံထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုပါ ရပ္ဆိုင္းေရးအထိ ေရွး႐ႈသြားမည္ကိုလည္း တပ္မေတာ္မွ လိုလားပံုမရပါေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သေဘာမတူႏိုင္ပါဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ Tomorrow ဂ်ာနယ္ပါ သတင္းတရပ္အရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ေနရာကိုသာ တပ္မေတာ္စိတ္ႀကိဳက္ပုဂၢိဳလ္ကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္ ဆိုေသာ သတင္းအရ မူလက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေလးေနရာ ေတာင္းဆုိထားသည္ကို အန္အယ္လ္ဒီက သေဘာမတူသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ေနရာကို ေလ်ွာ့ခ်ကာ အဆိုျပဳခ်က္အသစ္တရပ္ တင္သြင္းျခင္းလားဟု ေတြးေတာမိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ “သမိုင္းရာဇဝင္တြင္ သစၥာမဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး သူ႔ကြ်န္ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့၊ ယင္းသစၥာမဲ့မႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ပဋိပကၡမ်ားကို ယေန႔တုိင္ ေျဖရွင္းေနရဆဲျဖစ္” ဆိုသည့္ သတင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က “အတိတ္သမိုင္းအရ မိမိတိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာခံမႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အေရးကိစၥမ်ားတြင္ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ထပ္မံ မျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” စသျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထိုစကားပိုဒ္မွာ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပံုရသျဖင့္ ၅၉(စ) ကို မျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ျပသလိုက္ပံုရပါသည္။ ဤသို႔ဆုိလ်ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေရး တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ၅၉(စ) ကို အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ေရးသည္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေမွးမွိန္သြားၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ယတိျပတ္ျငင္းဆုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေလ်ွာ့အတင္း သေဘာမိ်ဳးျဖင့္ တပ္မေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က အဆိုျပဳထားေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ေနရာကို မရခဲ့လ်ွင္ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေပးေရးကိုလည္း သေဘာမတူႏိုင္ဟု အရိပ္အႁမြက္ ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုလ်ွင္ကား အေပးအယူမ်ွရန္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနေပေသးသည္။ ေဝဖန္သံုးသပ္သူတဦးမ်ွသာျဖစ္ေသာ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ကား သတင္းအတိအက် မရသျဖင့္ ခန္႔မွန္းေရးသား သံုးသပ္ရျခင္းမ်ွသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပရာ ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေစတနာျဖင့္သာ ျဖစ္ေစလိုသည့္ သေဘာကို ေရးသားရေပရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီတုိ႔၏ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ေျပလည္ေစခ်င္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လ်ွင္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမည့္ အန္အယ္လ္ဒီသမၼတမွာ ၅၉(စ) ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခင္ ေခတၱ တာဝန္ယူရမည့္ သမၼတသာ ျဖစ္ေပမည္။ ေခတၱအားျဖင့္ တာဝန္ယူရမည့္ သမၼတေလာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို မတ္လ မကုန္မီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ အာဏာလဲႊေျပာင္းၿပီးသည့္ ကာလေနာက္ပိုင္း၊ ၅၉(စ) ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္သူလူထု ဆႏၵခံယူပဲြျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္အခါ ထိုသမၼတသည္ ႏုတ္ထြက္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ တဦး (သမၼတေရြးခဲ့စဥ္က ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုးရရိွခဲ့သူ) က ယာယီသမၼတအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ထို ေခတၱသမၼတကို မူလက အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ထပ္မံ အဆိုျပဳရေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယခင္ရိွေနၿပီးေသာ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံျခင္းအားျဖင့္ မဲအမ်ားဆံုးရရိွသူက သမၼတျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အခိ်န္ကာလအားျဖင့္ တစံုတရာ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစဥ္အလာတရပ္ကို စိုက္ထူထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္မည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသးသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ရရိွေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈ ႀကိဳတင္မျပဳလုပ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားက တဘက္ႏွင့္တဘက္ အထင္အျမင္လဲြမွားကာ မေမ်ွာ္လင့္ေသာ ရလဒ္ဆိုးမ်ား ရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ က်ေနာ့္အျမင္အားျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကာလက ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ ေတာင္းဆုိမႈ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က မိမ္ိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ႀကိဳးစားခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္နာယကအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ဂုဏ္သိကၡာက်ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆျခင္း ခံခဲ့ရေပသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းမွာ ၎၏ပါတီက ဥကၠ႒တာဝန္မွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းကို ခံရသည္အထိ မေမ်ွာ္လင့္ေသာ အကိ်ဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုလည္း ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ခရီးအတြက္ အဆင္ေျပ အေခ်ာေမြ႔ဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္သစ္၊ အစိုးရသစ္ စတင္ကာစတြင္ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘဲ နားလည္မႈမ်ား လဲြမွားပါက ေနာက္ပိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွၿပီး ႏိုင္ငံစည္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါမွ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္အတူ  ျပည္ေထာင္စု မၿပဳိကဲြေရး အာမခံခ်က္ ရွိလာမည္။ ဤလမ္းကို ေလ်ွာက္လွမ္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ မပါမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမ်ားကို တပ္မေတာ္က သေဘာတူ လက္ခံလာေအာင္ အတူတကြ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရိွ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလြန္းေနသည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးေရးကိုသာ လိုလားၿပီး တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီအခိိ်ဳ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းအခိ်ဳ႕က အေမရိကန္ပံုစံ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လိုလားေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္း သိရိွႏိုင္ေပရာ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ အေနျဖင့္ ဤအင္အားစု ႏွစ္ရပ္ၾကားတြင္ ႏွစ္ဘက္ လက္ခံႏိုင္စရာရိွသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ စည္း႐ုံးႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးလွေပသည္။ မေသးလွသည့္ ဤတာဝန္မ်ားကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပသည္။ ရဲထြန္း (သီေပါ )

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up