အယ္နီညိဳေၾကာင့္ ရာသီဥတုုဆိုုးရြားလာမႈအေပၚ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးအမတ္ အေရးႀကီးအဆိုုတင္

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ အယ္နီညိဳ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုဆုိးရြားမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါက သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပူးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ အေရးႀကီးအဆုိကိုု မိတီၳလာကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုုမွာ က်င္းပေနတဲ့ ဒုုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုုမွန္အစည္းအေဝးမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုုင္ရာေကာ္မတီနဲ႔ ပိုု႔ေဆာင္ေရး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးဆိုုင္ရာေကာ္မတီ ၃ ရပ္ကိုု ဖြဲ႔စည္းလိုုက္ပါတယ္။ အခုုဖြဲ႔စည္းလိုုက္တဲ့ေကာ္မတီ ၃ ရပ္သက္တမ္းဟာ စတင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေန႔မွစၿပီး တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းေတြက က်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒေတြကို ေလ့လာၿပီးပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းဖိုု႔ ေတြ႔ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးေကာ္မတီ ၂ ရပ္ ဖဲြ႔စည္းေရး အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အမည္စာရင္းေတြကိုု ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up