မဲေပးသူအေရအတြက္ ၈ ပုံ ၁ ပံုရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပဲြအာမခံေငြ ထုတ္ခြင့္ရ | DVB