ခ်ဲလ္ဆီးေနာက္တန္းသမား ဇူးမား၏ ဒူးဒဏ္ရာ ခဲြစိတ္ကုသမႈ ခံယူရမည္ | DVB