လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားအတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ ဆႏၵျပ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး လာေရာက္ညိႇႏိႈင္း