ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္တို႔ ၂ နာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB