ေအာင္ဘာေလထီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက အီလက္ထေရာနစ္ထီစနစ္ က်င့္သံုးမည္ - DVB