အင္ဒိုနီးရွားၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္ ေပါက္ကြဲ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ - DVB