ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္္ေဖာ္ထုတ္မည္ - DVB