ဘုရားစူး မိုးႀကိဳးပစ္ သစၥာဆို၀ံ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေစဘို႔ - DVB