ၾသစေၾတးလ် တင္းနစ္ဗုိလ္လုပြဲ နာမည္ႀကီး ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒရာကို မီလို႔စ္ ႐ုိနစ္ အႏုိင္ယူ - DVB