ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ မတင္သြင္းသူမ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ခံု႐ုံးဖြဲ႔စစ္ေဆးမည္ | DVB