တပ္မေတာ္(ေလ) တပ္ေတာ္၀င္အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB