စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ စစ္ေဆးမႈ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္တူဟု ဘလတၱာ ေျပာ - DVB