ေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးလာ - DVB