ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ တုိက္ေလယာဥ္ တူရကီပစ္ခ် (႐ုပ္သံ) - DVB