ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ညေန ၆ နာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့  ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂  ညေန ၆ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၅၄ ေနရာကို ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက  ၁၅ ေနရာ၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ၈ ေနရာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁၂ ေနရာ၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၆ ေနရာ၊ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီက ၆ ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၃ ေနရာ၊ ၀အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီက ၁ ေနရာ၊ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီက ၁ ေနရာ၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ ေနရာ၊ တသီးပုဂၢလ ၁ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေနရာေပါင္း ၄၉၄ ေနရာကို ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ၁၃၆ ေနရာ ေၾကညာရန္က်န္ရွိေနပါတယ္။ ၁။ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ (၁) ေဒါက္တာမင္းစုိးလင္း  (မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ (၂) ဦးခ်စ္တင္  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြ  (၁)  ဦးေအးသိန္း (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြ (၂) ဦးေက်ာ္ေဇာဦး (တသီးပုဂၢလ) ၅။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ (၁)  ဦးဦးသန္းႏုိင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၆။  ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ (၂) ဦးဖုိးမင္း (ခ) ဦးဘုိမင္း  (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၇။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာ (၁) ဦးရန္ေအာင္မင္း (ခ) ေဂးေမာင္  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာ (၂) ေဒါက္တာစိန္၀င္း    (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း-၁) ေဒါက္တာျဖဴျဖဴခုိင္    (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း-၂) ဦးဇင္မင္းေထြး  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီး-ခေနာင္တုိ (၁) ေဒၚစႏၵာမင္း     (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီး-ခေနာင္တုိ (၂) ဦးသန္းေဆြ     (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟုိပုံး (၁) ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴ    (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၄။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟုိပုံး (၂) ဦးစံလြင္    (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊ (၁) ဦးထြန္းရင္  (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊ (၂) ဦးသိန္းေဇာ္မုိး   (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဆီဆုိင္ (၁) ဦးခြန္လွသိမ္း      (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဆီဆုိင္ (၂) ဦးခြန္ေမာင္ပယ္ (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၁၉။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္ေလာင္း (၁) ဦးခြန္လွဆန္း    (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္ေလာင္း (၂) ဦးခြန္ေစာေအာင္   (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခုံ (၁) ေဒၚေမရီႏ်ဳိ႕ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဖယ္ခုံ (၂) ဦးအန္းေဂ်လုိ   (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္စန္ (၁) ဦးလင္းေအာင္ေဆြ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၂၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္စန္ (၂) ဦးစိုင္းလုံ  (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းကုိင္ (၁) ဦးစုိင္းပန္   (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းကုိင္ (၂) ဦးစုိင္းလုံ  (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိးနဲ (၁) ဦးစုိင္းမြန္းလိန္  (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိးနဲ (၂) ဦးစုိင္းမ်ဳိးျမင့္  (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေမာက္မယ္ (၁) ေဒၚနန္းေဖြးဟြမ္ဦး     (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၀။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေမာက္မယ္ (၂) ဦးခြန္ဟန္သိန္းဦး  (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၃၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းပန္ (၁) ဦးစုိင္းေနာင့္    (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ၃၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းပန္ (၂) ဦးစုိင္းေအာင္ခမ္း   (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၃၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တန္႔ယန္း (၁) ဦးစုိင္းဆန္စိိန္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၃၄။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တန္႔ယန္း (၂) ဦးစုိင္းခမ္းျမတ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၅။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းရယ္ (၁) ဦးစုိင္းျမင့္ထူး (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းရယ္ (၂) ဦးစုိင္းစံေဖ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါ (၁) ေဒၚနန္းစမ္းစမ္းေအး (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါ (၂) ဦးစုိင္းခမ္းေအာင္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၃၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ (၁) ဦး၀င္းေက်ာ္ (ခ) ဦးအုိက္မိန္း (တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ (၂) ဦးေအာင္ထြဏ္း (တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းတုံ (၁) ဦးသိန္းေဇာ္ (တအာင္း(ပေလာင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းတုံ (၂) ဦးအယုိင္စဥ္ (တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄၃။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ခမ္း (၁) ဦးေအာင္၀င္း (တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄၄။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ခမ္း (၂) ဦးေအးေမာင္ (တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ) ၄၅။  ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းခတ္ (၁) ဦးစုိင္း၀န္းဆမ္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၄၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းခတ္ (၂) ဦးအားမဲ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၄၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မက္မန္း (၁) ဦးညီနပ္ (၀အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ) ၄၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မက္မန္း (၂) ဦးက်ကေဇာ္ (လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီ) ၄၉။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ (၁) ဦးစုိင္းစြံဆုိင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ (၂) ဦးခင္ေမာင္တင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၁။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းျဖတ္ (၁) ဦးစုိင္းေက်ာက္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၅၂။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းျဖတ္ (၂) ဦးအားကုိ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၅၃။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ (၁) ဦးေဇာ္မုိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၄။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ (၂) ဦးသက္ကုိေလး (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up