ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔မည္ဟု သမၼတ ျပန္ၾကား | DVB