ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သခ်ဳႋင္းမ်ားတြင္ ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမိဘ ကန္ေတာ့ပဲြ က်င္းပ (႐ုပ္သံ) - DVB