ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေရႊေစ်း - DVB