လူေပါင္း ၅၂၀၀၀ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ထိုက္က်ိေလ့က်င့္ခန္း ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္သစ္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB