တိုက္ဖြန္မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရႀကီးေျမၿပိဳ (႐ုပ္သံ) - DVB