ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ (႐ုပ္သံ) - DVB