အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲမႈ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ ေ၀ဖန္ - DVB