စစ္ေတြတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္သား စြပ္စြဲခံရ - DVB