ဖိလစ္ပုိင္ တြင္ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေလွကို ေတြ႔ရွိ (႐ုပ္သံ) - DVB