ဗီယက္နမ္တြင္ လိင္ပိုင္းဇာတ္၀င္ခန္းကို ၅ စကၠန္႔ခန္႔သာ ခြင့္ျပဳရန္ အဆုိျပဳ - DVB