ကၽြန္းေပၚမွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အင္ဒုိနီးရွား ေရေပၚဘဏ္(႐ုပ္သံ) - DVB