လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ပညာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မယ္ – ေဒၚထုေမ | DVB