ကိုယ္တုိင္ထိန္းခ်ဳပ္စရာမလုိသည့္ တေယာက္စီး ရဟတ္ယာဥ္ (႐ုပ္သံ) - DVB