နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္႐ွားမႈ

နုိ္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္မွာ နိုင္ငံေရး စာအိတ္ေပးပို့ျခင္း လႈပ္႐ွားမႈနဲ့ စာ႐ြက္ျဖန့္ ေ၀ ကပ္ လႈပ္႐ွားမႈကို လူငယ္ ၁၀ ဦးခန့္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ Read more

//
More News
Up