ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရးတင္းမာခ်ိန္ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ စစ္ေဆး (႐ုပ္သံ) - DVB