ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္၊ ေဒသခံမ်ားကုိ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ (႐ုပ္သံ) - DVB