အီေကြေဒါၿမိဳ႕ေတာ္အနီး မီးေတာင္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ (႐ုပ္သံ) - DVB