ေျမၿပိဳ ေျမကၽြံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဟားခါးၿမိဳ႔ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းရမည္ | DVB