အိႏၵိယ တြင္ ၃ ထပ္တုိက္အုိတလုံး ၿပိဳက် (႐ုပ္သံ) - DVB