ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန့့ ၾကိုဆို ဂုဏ္ျပုပြဲမ်ား က်င္းပ | DVB