သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီး - DVB