ေဘးအႏၱရာယ္ဇုန္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး စက္႐ုပ္၀န္ထမ္း | DVB